Tag: Nguyên tắc hoạt động bếp từ

Nguyên tắc hoạt động của linh kiện bên trong bếp từ

Bởi vì chuyển mạch của cuộn dây cảm ứng tạo cảm ứng đỉnh cao áp, con đường thu-emitter của IGBT phải được bảo vệ thích hợp. Chức năng này được thực hiện bằng cách tụ snubber. Ngoài các phiên phiên